TIETOSUOJASELOSTE

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Veto ja lepo Oy (Y-tunnus: 0407689-7)
Verkkosivut: www.vetojalepo.fi
Osoite: Kauppakuja 2, 21200 Raisio
Puh. 02 4340550
Sähköposti: toimisto@vetojalepo.fi

1.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Piko Järvinen
Osoite: Kauppakuja 2, 21200 Raisio
Puh. 02 4340550
Sähköposti: toimisto@vetojalepo.fi

2. Rekisterin nimi

 • Diarium- potilastietojärjestelmä
 • Auronin vaikuttavuuslomakkeisto Luotsi
 • HUR –kuntosalin jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on perustettu henkilön hoitosuhteen edellyttävien palveluiden tuottamiseen ja laskutuksen sekä tilastoinnin hoitamiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Auron-ketjun rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ammatti
 • Työnantaja
 • Ajanvarastiedot
 • Asiakkaan hoitoon hakeutumisen syyt
 • Terapeutin toteuttamat tutkimukset, diagnoosit, toteutettu hoito, jatkosuunnitelma

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerääntyy myös terapeuttien suorittamien toimintojen mukaan.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään palaute rekisteröidyn hoidosta.

Palaute pitää sisällään:

 • Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
 • Alkutilanne / tulosyy
 • Terapeutin toteuttamat tutkimukset
 • Diagnoosi
 • Fysioterapiasuunnitelma ja toteutus
 • Lopputilanne ja jatkosuunnitelma
 • Rekisteröidyn oman arvion omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelun. Tietoja voidaan luovuttaa Auronille rekisteröityneiden hoitolaitosten ja niiden terapeuttien välillä, mikäli hoitosuhde sitä edellyttää.

Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja se kirjataan hänen henkilötietoihinsa.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto säilytetään palveluntarjoajan tiloissa lukitussa arkistokaapissa.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yritys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Lisäksi tiedot on tallennettu Auron-ketjun ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin toimenpitein. Auronin henkilökunnalla ei ole käyttäjätunnuksia, joilla tietoja voisi selata muualta kuin tietojärjestelmien kautta ja tietojen käyttö kirjataan käyttölogeihin. Jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan merkintä siitä, kuka katsoi henkilön tietoja.

8. Salassapito

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja Veto ja lepo Oy:lla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Tiedot voi nähdä tietojärjestelmästä käynnin yhteydessä, kun henkilöllisyys on tarkistettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti tai niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimuksen voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.